CMN
Dikarabo

"DIKWALO TSA BABUISI"

Mme Agnes Molefe 0 kwadile.

Ke rata Letlapa la Tswana. Ke solofela gore le tla tswelela pele.
Se ke se ratang go se botsa ke gore lona ba kwalang Letlapa le, le tsena Kereke  efe? Le leka go direla Kereke efe?
Gape ke botsa gore a motho o na le go duela go botsa kgotsa go kwalela Letlapa la Tshwana?
Sa bofelo ke kopa gore maikailelo a lona ke afe? Se le batlang go se bona ke eng tota?

Karabo
Mme Molefe re a go lebogela lekwalo la gago le dipotso tsa gago. Ga re direle  Kereke e le engwe fela. Re biditswe go mo direla Modimo. Re rata go bolella batho  Beibele le go araba dipotso tsa batho mabapi le dikgang tse di farologanyang.  Babuisi ba sa duele sepe. Maikailello a rona ke go direla ka Tshwana Letlapeng le.
Gape re tla itumela go thusiwa ke babuisi. A re thusaneng.
Mme Molefe kagiso e be le wena